A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

maandag 27 december 2010

maandag 13 december 2010

Rozen in Srebrenica.

Op vrijdag 26 november jl. vertrok ik samen met Frans Neuman van Rozenkwekerij Belle Epoque uit Aalsmeer voor 4 dagen naar Srebrenica in Bosnië. De aanleiding was de slechte toestand van de rozen die ik tijdens mijn bezoek in de juli jl. aantrof . Door een uitermate natte en broeierige periode stonden de rozen er toen kaal en ziek bij, er moest dus iets gebeuren!

De oorzaak moet niet alleen bij het natte weer worden gezocht, maar tevens bij het rozenras wat door de vrouwen van Srebrenica veelvuldig wordt gekweekt voor de productie van snijrozen. Deze grootbloemige rode roos met lange stelen is eigenlijk een “kasroos” maar is in Srebrenica in de volle grond aangeplant. Meestal gaat het goed maar ook in Bosnië verandert het klimaat en zijn in de zomers ook natte periodes te verwachten.

Uit ervaring weet ik dat het moeilijk is om kennis over te brengen in Bosnië. Vooral de taal maar ook de traumatische ervaringen alsmede het communistische regime gedurende vele jaren zijn daar debet aan. Daarom is het belangrijk om te komen met een duidelijke instructie in combinatie met beeldmateriaal en met tekst in hun eigen taal. Als voorbereiding van onze reis hebben we een PowerPoint presentatie gemaakt, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Diverse onderwerpen zijn behandeld zoals de aanplant, de bemesting, het sortiment, het sorteren en verpakken van de bloemen en de presentatie op de markt.

Tijdens de presentatie waren 16 vrouwen aanwezig, die inmiddels al enkele jaren met de kweek van snijrozen bezig zijn. De aandacht was groot en na de 2 uur durende presentatie werd er uitvoerig gediscussieerd. Bovendien blijft deze PP als een soort “spoorboekje” in Srebrenica aanwezig om zo vaak als dat nodig is te bekijken!

De teelt van de oorspronkelijk gebuikte rode roos wordt nu voor een gedeelte als proef voortgezet in plastic tunnelkassen, waarbij de planten tevens op een andere manier worden geplant zodat ze beter kunnen ontwikkelen en meer zullen produceren. Ik ben uitermate benieuwd naar de resultaten van deze veranderingen in het komende productiejaar! In totaal zijn er nu 3 kassen van elk 100 m2 hiermee aangeplant. Voor de buitencultuur zijn er door de fa. Belle Epoque uit Aalsmeer 250 nieuwe planten geleverd in verschillende rassen die wél geschikt zijn voor de buitenrozen cultuur. Deze planten worden in juli komend jaar gebruikt voor de productie van nieuwe struiken in de volle grond.

De dagen daarna hebben we alle rozenplantages bij de vrouwen bezocht en ter plekke passende adviezen gegeven voor de verdere behandeling van de struiken. Vooral de diepte van de aanplant, de bemesting die veelal achterwege blijft en de snoei gedurende het productieproces heeft veel aandacht gekregen. Om te weten welke voedingsbestanddelen er in de overigens uitstekende grond ontbreken, moet een onderzoek plaatsvinden. Met het analyse rapport in de hand kan de voedingstoestand dan weer op peil worden gebracht, waardoor een grotere productie te verwachten is.

Door de KAVB ( Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) zijn onlangs i.v.m. het 150 jarig bestaan van de vereniging 15000 tulpenbollen aan de vrouwen van Srebrenica geschonken. Al enkele jaren hebben de vrouwen ervaring met het in bloei trekken van tulpen. Ze worden net als de snijrozen allemaal vanuit een kraampje op de markt in Tuzla verkocht.
Deze gratis partij is een plotselinge verrassing waar men niet op had gerekend. Daags nadat wij zijn vertrokken arriveerde de vrachtwagen met de tulpen in Bosnië.
Inmiddels heeft men vanuit Bosnië aan ons gevraagd om een voorstel te maken voor de verdeling van de tulpen onder de vrouwen.
Frans en ik hebben bedacht dat dit dé kans is om met de opbrengst van de verkoop van de bloemen, een fonds te vormen voor een op te richten coöperatie, waarin alle vrouwen participeren.

Het idee is om de tulpen onder 5 vrouwen te verdelen die het meeste ervaring hebben met deze teelt , maar dat ze door de grote groep hierbij worden geholpen (samenwerken). Om de oogst te spreiden hebben we voorgesteld om 50% binnen en 50% buiten te planten.
Door de hele opbrengst te reserveren is het mogelijk voor de vrouwen om in het komende voorjaar een financiële basis op te bouwen van rond de € 7000,-. en dat is voor Bosnische begrippen erg veel geld!
Uiteindelijk gaat dit profijt opleveren voor iedereen binnen het bloemenproject, een eerste stap naar eigen verantwoordelijkheid en economisch denken!
Wij hopen dat men binnen een paar dagen met ons voorstel zal instemmen en dat de aanplant nog kan plaatsvinden, voordat de grond hard is door de invallende winter!
Komend jaar zal blijken of onze aanbevelingen en adviezen hun vruchten zullen gaan afwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat de teelt van snijrozen en de tulpentrek tot een economische impuls kunnen gaan leiden. Een welkome en noodzakelijke aanvulling op het weduwen pensioen voor de vrouwen van Srebrenica!

Wellicht wordt Srebrenica over een paar jaar het rozencentrum van Bosnië!
De in 2005 opgerichte Stichting Toekomst Overlevenden Srebrenica (sTos zie ook www.sTos.nl en www.stosfoundation.com ) ondersteunt projecten in Bosnië die overlevenden van de val van Srebrenica kansen bieden om een nieuwe toekomst op te bouwen.
sTos werkt nauw samen met de Bosnische hulporganisatie Snaga Zene (vrouwenkracht) die medische en psychosociale hulp biedt in Srebrenica en in vluchtelingencentra rond Tuzla. De belangrijkste taak van sTos is om geld in te zamelen en fondsen te werven om projecten te financieren, waarvan het Bloemenproject een van de grootste en succesvolste projecten is. Daarnaast blijft de stichting (politieke)aandacht vragen voor de slachtoffers van Srebrenica.

zaterdag 11 december 2010

Prof. dr. ir. C. Roos /De wetenschap kan het diepste wezen van de werkelijkheid niet ontdekken

De wetenschap kan het diepste wezen van de werkelijkheid niet ontdekken, betoogde prof. dr. ir. C. Roos vanmiddag in zijn afscheidscollege aan de Technische Universiteit Delft. Hieronder een samenvatting van het slot van zijn rede.

Een van de aantrekkelijke dingen van wiskunde is dat men zijn (of haar) gelijk niet haalt door middel van een democratische procedure, of eenvoudig door macht. Alleen een formeel bewijs volstaat. Soms is het vinden van zo’n bewijs verre van eenvoudig, en kan het veel tijd en inspanning vergen.

Het feit dat moeilijke problemen uiteindelijk toch na eeuwen werden opgelost, bracht wetenschappers als de Duitse wiskundige D. Hilbert (1862-1943) ertoe te stellen dat dit uiteindelijk bij elk probleem het geval zou zijn. Ieder wiskundig probleem zal op den duur opgelost worden of het zal weerlegd worden, stelde hij.

Anderen beseften dat dit niet waar was. De wiskundige Kurt Gödel (1906-1978) zei bijvoorbeeld dat de wiskunde en de wetenschap onuitputtelijk zijn. De filosoof Ludwig Wittgenstein stelde in wezen hetzelfde door te zeggen dat er onuitsprekelijke dingen zijn die zich tonen in bijvoorbeeld de mystiek. Het hing voor hen samen met het bewustzijn dat de werkelijkheid meer omvat dan de voor ons zichtbare dingen.
Dit besef, dat dominant was bij degenen die aan de wieg stonden van de westerse wetenschap, is met name in de tweede helft van de vorige eeuw onder vuur komen te liggen. Tijdens de verlichting ontstond de idee dat we het van de rede (en niet van het geloof) moeten hebben bij de zoektocht naar het wezen der dingen. De vooruitgang in wetenschap en techniek, en de daarmee samenhangende toename van welvaart versterkten dit idee.

Hierdoor werd het besef van afhankelijkheid van God in denken en leven steeds minder. Het geloof in een andere werkelijkheid dan de onze, en een God door Wie wij en alle dingen bestaan, kalfde af. Wat overbleef was een gesloten werkelijkheid waarin de mens is aangewezen op zichzelf, met wetenschap en techniek als hoofdmiddelen om het leven in stand te houden en te veraangenamen. Dit alles onder de aanname dat de wetenschap ons zekere, volstrekt betrouwbare kennis zou bieden.

Het christelijk geloof bood een totaalvisie op de wereld en het leven, inclusief het sterven. Van de wetenschap werd dat ook verwacht. Het zoeken naar een allesomvattende theorie voor de natuurkunde is lange tijd het ideaal geweest. Dit ideaal wordt door sommigen nog steeds aangehangen, door anderen betwijfeld. In feite is dit ideaal vergelijkbaar met Hilberts programma voor de wiskunde.

Het is daarbij opmerkelijk dat uit de moderne fysica naar voren komt dat onze driedimensionale wereld niet meer is dan een projectie van een hogerdimensionale werkelijkheid. Is dit niet een bewijs dat het gesloten wereldbeeld dat de wetenschap doorgaans hanteert onvoldoende is om onze werkelijkheid wetenschappelijk te verklaren? Als we proberen (een deel van) de werkelijkheid tot op de bodem te begrijpen –wat Hilbert voor de wiskunde wilde doen–, stuiten we op een grens. Op deze grens, waar volledigheid of consistentie van het denken afwezig blijkt, doemt de verwarring op die een wetenschapper slapeloze nachten kan bezorgen.
Mijns inziens beschrijven de eerste hoofdstukken van het boek Genesis de oorzaak van deze verwarring. Sinds de mens verdreven is uit het paradijs, met daarin de boom der kennis (van wat goed is en wat niet), wordt de toegang tot het paradijs geblokkeerd. Ik besef dat een dergelijk inzicht geloof in de Onzienlijke vereist. Maar hoe dan ook, de huidige stand van zaken in de natuurwetenschap heeft duidelijk gemaakt dat een verklaring van onze werkelijkheid niet mogelijk is zonder aan te nemen dat er ”onzienlijke” dingen zijn, dingen die bestaan buiten onze (waarneembare) werkelijkheid. Dat de natuurwetenschap zo het gesloten driedimensionale wereldbeeld als het ware openbreekt, is van formidabele betekenis en zou moeten leiden tot een andere visie op het leven, ofwel een ander levensbeginsel.

”Onvermoeide arbeid komt alles te boven”, zo luidt het aan de Romeinse dichter Vergilius ontleende motto van het Nederlandse Wiskundig Genootschap. Deze spreuk heeft velen gestimuleerd om prachtige dingen te ontdekken, inclusief mijzelf. Maar dat heeft ook geleid tot de vaststelling dat vanwege de onuitputtelijkheid (of onvolledigheid) van de wiskunde onze arbeid niet ”alles” te boven kan komen. En dat geldt mijns inziens niet alleen de wiskunde; alle wetenschappen lijden aan het euvel onvolledig te zijn.

Het diepste wezen van de dingen ligt achter een grens die wij niet kunnen overschrijden. Die grens is alleen overschreden door Hem, Die van Zichzelf zei: „Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven.” Door Zijn ”onvermoeide arbeid”, gedreven door peilloze liefde, mogen ook wij leven in het vooruitzicht alles te boven te zullen komen. De weg die Hij ons wijst is kernachtig weer te geven door een andere spreuk van Vergilius: „Amor vincit omnia”, oftewel: Liefde komt alles te boven.

De auteur is emeritus hoogleraar optimalisatietechnieken aan de Technische Universiteit Delft.

zaterdag 4 december 2010

zondag 28 november 2010

Florist laat 8.000 rozen overvliegen vanuit Ecuador voor kunstwerk

Frederiek van Pamel, een florist uit Brugge, heeft 8.000 rozen laten overvliegen vanuit Ecuador voor de creatie van een uniek bloemenkunstwerk.

Het werk is één van de blikvangers op de Kersthappening 'Magical Christmas Moments' in het Oud Sint-Janshospitaal in Brugge. Volgens de organisatoren is dit niet zomaar een gewone kerstbeurs, maar een ‘topevenement rond Florale Kunst'. De Kersthappening trekt jaarlijks 30.000 bezoekers van over heel Europa.

Magical Christmas Moments is elke dag open tot donderdag 2 december, telkens van 10 tot 18 uur. Meer info op http://www.happenings.be/

Rozensector wil één Europees predicaat

De NBvB-rozencultuurgroep en de VKC oriënteren zich op samenwerking met buitenlandse rozenkeuringen. Doel is één Europees predicaat, meldt VKC-coördinator Gerard de Wagt.

Eén Europees predicaat zou afnemers beter helpen bij het maken van de juiste sortimentskeuze. Momenteel hebben verschillende landen namelijk een eigen predicaat.
Nederland heeft Toproos en Duitsland heeft ADR-roos. Daarnaast worden in Frankrijk en andere Europese landen vergelijkbare rozenkeuringen uitgevoerd.
De NBvB-cultuurgroep en de VKC hebben inmiddels contacten gelegd met buitenlandse keuringsorganisatoren. Komend voorjaar wordt het overleg voortgezet.
16 NOV 2010
Ugandese rozentelers zeggen de afgelopen maanden de beste prijzen voor hun bloemen te hebben gekregen sinds twee jaar.
De Ugandeese tuinbouw heeft zwaar te lijden gehad onder de kredietcrisis en de vulkaanas. Een aantal bedrijven moest sluiten en anderen moesten personeel ontslaan. Door de goede prijzen gloort er weer hoop voor de bloemensector.
Toch zit een groei van de tuinbouwsector er volgens deskundigen niet in, want de productiekosten zijn voor Ugandeese begrippen abnormaal hoog vanwege hoge prijzen voor kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en plastic folie voor kassen. Ook maken de bedrijven zich zorgen over de hoge vrachtkosten, die tot een dollar per kilogram hoger zijn dan in Kenia.
Een ander probleem waar de bedrijven mee kampen is dat er weinig opgeleid personeel te krijgen is. Ugandezen nemen niet de moeite op een tuinbouwopleiding te volgen, zo is de klacht van de bedrijven.

Rozengebruik in Lahore, India neemt enorm toe

In Lahore worden dagelijks meer dan een miljoen rozen verkocht. De elite en hogere middenklassen gebruiken steeds meer bloemen.

Beeldveilen roos in Naaldwijk start mogelijk begin 2011

26 NOV 2010

Rozenaanvoerders op FloraHolland Naaldwijk gaan mogelijk begin januari 2011 over op beeldveilen. Dat is althans het voorlopige advies van de klankbordgroep roos.

De klankbordgroep roos beslist begin december wanneer er daadwerkelijk gestart wordt met beeldveilen. Het wordt óf begin januari 2011 óf na Valentijn. Volgens de klankbordgroep roos is het onder meer een voorwaarde dat het percentage kwekersfoto's dan wel flink is gestegen, namelijk tot 70 procent. Nu levert 40 procent van de rozenaanvoerders een kwekersfoto aan. Een andere randvoorwaarde voor het doorgaan van beeldveilen is de betrouwbaarheidsindex. Die is bij roos voldoende, namelijk gemiddeld 96,4 procent op klok 3.

zondag 21 november 2010

Grootbloemige roos blijft populair

De roos is niet ouderwets saai of alledaags. De grootbloemige roos staat voor liefde, sympathie, chic, luxe, elegant en sierlijk. Dit blijkt uit een kwantitatief onderzoek onder bloemisten in Europa.


Bloemisten vinden de grootbloemige roos niet saai, ouderwets of alledaags. Britse bloemisten typeren de roos als klassiek en in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt meer de nadruk gelegd op de elegante en sierlijke uitstraling.

Het onderscheidend vermogen van de Nederlandse grootbloemige roos zit volgens de Nederlandse bloemisten vooral in de betere houdbaarheid en het mooi openbloeien. Bloemisten die vinden dat de Nederlandse roos zich negatief onderscheidt, noemen vooral de prijs als reden hiervoor. Die is niet alleen hoog, maar fluctueert bovendien.
Het Productschap Tuinbouw deed onderzoek onder bloemisten in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het onderzoek is er op gericht om meer inzicht te krijgen in het imago, inkoopgedrag, voorkeuren en ervaringen van bloemisten met de grootbloemige roos.
Meer informatie is te vinden in het rapport 'Grootbloemige roos onveranderd populair bij de bloemist' via de website van het Porductschap Tuinbouw.

woensdag 10 november 2010

Collage

Rozenbottel tijd


Nog een rozenknop in mijn tuin
maar verder is het echt
rozenbotteltijd
maandag 25 oktober 2010

Rozengeur Kasteel Ammersoyen

Brocante en Rozen: Rozengeur Kasteel Ammersoyen: "Vandaag hebben we op de beurs Rozengeur bij kasteel Ammersoyen gestaan! Een geweldige locatie. Bij deze wil ik de bezoekers bedanken voor al..."

Foto is van het weblog  Brocante en Rozen

donderdag 23 september 2010

Interessant artikel van Roos Vonk

Interessant artikel van Roos Vonk over
Plagiaat, klik HIER

Wanneer mensen menen dat ze door anderen worden geplagieerd, is dat nogal eens een geval van zelfoverschatting: ze denken dat hun ideeën zo origineel zijn dat een ander daar zelf niet op zou kunnen komen. Ze vergeten ook dat we allemaal bloot staan aan dezelfde tijdgeest en dezelfde invloeden die ons op ideeën brengen. Ik zat ooit bij een lezing en besprak na afloop met mijn buurman een idee dat we tijdens die lezing allebei kregen. Kennelijk waren we niet de enigen, want een tijdje later had een collega onderzoek gedaan naar dat idee, en voelden weer andere collega's zich geplagieerd omdat zij hetzelfde idee al geuit hadden. Je zou kunnen zeggen dat het idee domweg 'in de lucht hing‘en dat je wel een grote oen moest zijn om het niet op te pikken. Evenzo heb ik iemand wel eens horen klagen dat ‘zijn' grap was gepikt door een ander, terwijl die grap nogal voor de hand lag in de gegeven context (en mede daardoor zelfs nogal flauw was).

Vandaag zag ik
deze mooie roos
en een paar
stappen verder
struiken vol rozenbottels

Benidorm bastards wint Gouden Roos

Het Vlaamse tv-programma Benidorm Bastards heeft woensdagavond een Gouden Roos gewonnen op het internationale televisiefestival in het Zwitserse Luzern. Het programma won de hoofdprijs in de categorie komedie. Het Gouden Roos Festival (Rose d'Or Festival) geldt internationaal als het meest belangrijke Europese festival voor amusementsprogramma's op televisie.

maandag 20 september 2010

achttiende Raadselige Roos

Al zeventien jaar sturen schrijvers en dichters verhalen en gedichten in voor de wedstrijd de Raadselige Roos. Dit jaar wordt deze wedstrijd voor amateurschrijvers uit Zuid-Nederland en Belgisch-Limburg voor de achttiende keer gehouden door het Literair Café Venray-regio met dezelfde doelstelling als de Week van het schrijven: mensen aansporen te schrijven.

Dit jaar zijn experimenteel een paar nieuwe elementen toegevoegd aan de wedstrijd. Het eerste nieuwe betreft het werken vanuit een thema. De aanstaande schrijvers en dichters worden uitgenodigd zich te laten inspireren over het thema volwassenheid. De Raadselige Roos wordt volwassen, vandaar dit thema. Mocht dit geen bron van inspiratie zijn, een vrij thema mag ook. De beoordeling is in handen van juryleden, van wie een aantal actief meegedacht heeft over de nieuwe elementen van deze schrijfwedstrijd.
Dit achttiende seizoen brengt ook een extra prijs. Daarvoor is de organisatie gaan zoeken in de sfeer van het maken van verbinding tussen de kunsten. Voor de poëzie is dat gevonden in de muziek. De eerste prijswinnaar en de winnaar van de Bij-prijs dingen mee naar de extra prijs de Erbij-prijs, te weten een compositie bij hun gedicht, die bij de prijsuitreiking ten gehore gebracht wordt gebracht. Eén van de prijswinnaars proza kan ook een Erbij-prijs winnen, te weten een publicatie of uitzending in een nog nader te bepalen medium. De Venrayse organisatie laat het daar niet bij. Door de uitgave van een bundel met bekroonde en anderszins geselecteerde inzendingen kan men van het schrijfwerk van anderen leren. Vakjury’s beoordelen de ingestuurde verhalen en gedichten, een publieksjury ook de gedichten. Voor de winnaars staan onder meer drie bronzen trofeeën klaar. Deelname is tot eind september mogelijk door een verhaal en/of een gedicht digitaal in te sturen naar schrijfwedstrijden@literair-cafe-venray.nl . Reglement en verdere informatie is te vinden op http://www.literair-cafe-venray.nl/.

zondag 19 september 2010

Prachtige rozen in huis

 
Prachtige rozen in huis
ze lijken wel fluweel

 


zaterdag 18 september 2010

Onze-Lieve-Vrouw met de Roos


Wie wel eens zou willen weten hoe de medische zorg er een eeuw of wat geleden aan toe ging, reist naar het dorpje Lessines, 30 kilometer ten zuiden van Brussel. In het Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos (mooie naam) krijg je een aardig beeld van het geneeskundig bedrijf in de middeleeuwen.
Ziekenhuiscomplex

Het Hôpital Notre Dame à la Rose ligt in het dorpje Lessines, 30 km ten zuidwesten van Brussel en is in 1242 gesticht. Het is één van de laatste voorbeelden van een zichzelf bedruipend ziekenhuiscomplex uit die tijd dat bestierd werd door nonnen: eigen boerderij, eigen tuin met medicinale kruiden, ijskelder, klooster- en hospitaalgebouw en kerkhof.

Rozenbotteltijd breekt aan.

Rozenbottel is de vrucht van een roos. Afhankelijk van de soort roos kan de kleur van de rozenbottel        verschillen van oranje tot zwart. De rozenbottel komt voor in Europa, Azie en Amerika. Van rozenbottels wordt onder andere jam bereid.

Rozenbottel bevat net als acerola veel vitamine C, zelfs zo’n 30 keer meer dan sinaasappels en 17 keer zoveel als kiwi's. Daarnaast bevat rozenbottel ook hoge percentages bioactieve stoffen en essentiele vetzuren. Bioactieve stoffen hebben een gezondheidsbevorderend effect, net als essentiele vetzuren.

donderdag 2 september 2010

Rozen uit Bulgarije

Als je begin juni in Bulgarije bent moet je zeker niet overslaan om het plaatsje Kazanlak te bezoeken want dan vindt het rozenfestival plaats. Je komt er gemakkelijk met de trein. Maar anders kun je nog altijd naar het rozenmuseum. En heerlijke roos- producten aanschaffen.


De rozen uit Bulgarije zijn wereldwijd gekend voor het bedwelmend aroma die ze verspreiden. Van de rozen uit de ‘Rozenvallei’ in Kazanlak wordt olie gemaakt die ondermeer gebruikt wordt door de grote namen onder de Franse parfummakers. De populariteit van rozenolie moet je niet onderschatten.

Kazanlak is een stad die in de 7de eeuw vóór Christus gesticht werd door de Traciërs. Bezoek ook de Tracische graftombe, staat op de erflijst van de UNESCO. Het woord “kazan” komt overigens van het woord voor distilleerketell, maar die naam kreeg het pas later

woensdag 25 augustus 2010

Joan de Roos, collectiespecialist theologie aan de VU

AMSTERDAM – Theologie studeren aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is al lang niet meer een zaak van gereformeerden. Dat blijkt ook uit de bibliotheek­bezoekers. Aan de boekenbalie staan moslims, hindoes, pinkstergelovigen en studenten van de Hersteld Hervormde Kerk.

De bibliotheek aan de VU is een van de jongste theologische bibliotheken, ontstaan in de tijd van Abraham Kuyper, de stichter van de VU. De universiteit in Kampen is ouder, al is het onzeker hoe het de bibliotheek van die universiteit zal vergaan nu de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) daar definitief vertrekt.

De bibliotheek van de VU telt ruim 1 miljoen boektitels en duizenden titels van tijdschriften. Alleen al de digitale tijdschriften zijn goed voor ruim 21.000 exemplaren. „Het is woekeren met de ruimte. De tijd is voorbij dat er elke keer weer een plank bij kon”, zegt drs. Joan de Roos, collectie­specialist theologie aan de VU.

De fysieke bibliotheek wordt echter kleiner vanwege de oprukkende digitalisering. „De richtlijn is nu: digitaal aanschaffen, tenzij men per se de papieren editie wil”, zegt collectiespecialist theologie drs. Hans Gideonse. „Die trend is al langere tijd gaande in de medische sector en de bètasector, maar nu ook steeds meer in de theologie en de religiestudies.”

Ondanks de digitalisering van de boekencollectie wordt er volgens De Roos nog veel gekopieerd en geprint. „Studenten willen toch iets tastbaars in handen hebben. Van ontlezing kunnen we nog weinig merken. Je staat er zelfs versteld van hoe snel studenten een werkstuk kunnen maken. Daarvoor leren we hun op een efficiënte manier literatuur verzamelen. Studenten lezen wel minder Duits en Frans, waardoor een deel van de bibliotheek buiten hun bereik blijft.”

De aangekondigde komst van de Protestantse Theologische Universiteit naar de VU heeft de beide medewerkers verrast. Ze waren wel al gewend aan een verbreding van de theologische faculteit, de afgelopen tien jaar. De VU haalde de ene religieuze en kerkelijke opleiding na de andere binnen.

„We hebben hier te maken met een steeds grotere veelkleurigheid. Dat merk je aan de mensen en aan de gesprekken”, zegt Gideonse. „Tien jaar geleden zagen we weinig moslims. Hun komst is ook weer van invloed op de samenstelling van de bibliotheek. Voor de uitbreiding van onze collectie over de islam hebben wij deskundigen nodig die Arabisch kennen. Regelmatig gebeurt het dat faculteitsmedewerkers in de Arabische wereld ter plekke islamitische bronnen selecteren voor de VU-bibliotheek.”

Het budget dat de theologische bibliotheek kan besteden, schommelt rond de 80.000 euro per jaar. Er is in overleg met de faculteit een collectievormingsprofiel opgesteld, aan de hand waarvan nieuwe publicaties worden geselecteerd en aangeschaft. „Vrijwel alles wat over de Reformatie verschijnt, nemen wij op”, aldus De Roos. „Vorig jaar was dat een hele oogst over Calvijn. Ook kijken we naar de wensen van de faculteit. We hebben een rijke bibliotheek, maar de Theologische Universiteit Apeldoorn is rijker en heeft op enkele gebieden meer”, erkent De Roos.

Het budget staat onder druk door inkrimping en bezuiniging. Dat blijkt ook uit het aantal formatieplaatsen. De Roos en Gideonse werken nu samen drie dagen voor de theologische bibliotheek; in het verleden waren dat er vijf.

De bibliotheek van de VU is veel meer dan een locatie aan de De Boele­laan. Nu boeken steeds meer elektronisch beschikbaar zijn, maakt de bibliotheek deel uit van een digitale studie­gemeenschap. „Je kunt bij wijze van spreken op Groenland op vakantie zijn en daar de bibliotheek raadplegen”, zegt De Roos. „De catalogus is al voor iedereen beschikbaar. Medewerkers en studenten kunnen met een speciale inlogcode ook de digitale producten raadplegen, zoals e-journals.”

Het digitale tijdperk heeft het werk van de collectiespecialisten verrijkt, maar ook drukker gemaakt. „Vroeger bestelden we boeken, deelden die in met codes en leenden ze vervolgens uit. Nu zitten we veel meer op het web en raadplegen we sites van uitgevers. De komst van veel opleidingen maakt ook de ontmoeting met mensen veelzijdiger. We mogen ons gelukkig prijzen dat het aantal studenten theologie en religiestudies aan de VU verdrievoudigd is vergeleken met vijftien, twintig jaar geleden. Dat heeft hopelijk gevolgen voor de theologische bibliotheek, al zou een uitbreiding ten koste gaan van andere collecties aan de VU. Aan het budget wordt in deze tijd van crisis niet veel toegevoegd.”

Joan de Roos, collectiespecialist theologie aan de VU, wijst op de trend om boeken via ”open access” aan te bieden. „Theologie liep zelfs voorop wat betreft de uitgave van bronnen. Zo was de Bijbel al snel digitaal beschikbaar toen internet uitgevonden werd, vooral met het oog op zendingsdoeleinden. We hebben als bijna enige bibliotheek de complete werken van Luther digitaal. Ook op het gebied van kerkvaders is er al veel digitaal beschikbaar. Deze tendens is ook merkbaar als het gaat om tijdschriften. Behalve 170 papieren theologische tijdschriften hebben we 260 digitale theologische tijdschriften, meest Engelstalige. Nederlandse theologische tijdschriften zijn echter nog overwegend verkrijgbaar op papier.”

Hans Gideonse geeft aan dat de digitalisering ook oude drukken en specialistische werken zoals de Codex Sinaïticus betreft. „Dat zijn bijzonder kostbare werken. Digitalisering is vooral handig als het boeken betreft die verplicht zijn voor tentamens. Iedereen kan ze in eenzelfde periode raadplegen. Via Amerikaanse providers kunnen in een paar dagen teksten online beschikbaar worden gesteld.”

maandag 23 augustus 2010

Wilde Rozen

'Wilde Rozen gaat over dezelfde periode als Het lelietheater, maar dan gezien door een rijpere bril', zo licht Lulu Wang haar nieuwe roman toe. 'Toen ik mijn debuut schreef, was ik kwaad en verdrietig. Nu kijk ik genuanceerder en met meer ervaring. Ik zie een logica in de dingen, begrijp beter waarom ze gebeurd zijn. Het is nooit makkelijk om je visie bij te stellen, omdat je dan zekerheden in vraag moet stellen en toegeven dat je soms fout zat. Maar het is een voorwaarde om te kunnen evolueren, als auteur en als mens. Ik neem dus de tijd om dit boek te maken, want ik wil hiermee mijn lezers ook aanzetten om de dingen anders te aanschouwen.'
Wilde Rozen

De 12-jarige Qiangwei (‘Wilde Rozen’) hunkert naar vriendschap en liefde, maar nog meer verlangt ze naar de warmte van haar afwezige ouders. Met haar moeder, die in een heropvoedingskamp zit en die ze maar één keer in de 2 weken ziet, heeft ze een moeizame relatie. Haar vaders bestaan wordt voor haar slechts weerspiegeld in de lange brieven die haar moeder van hem ontvangt. Qiangweis veranderende lichaam en verwarrende gedachten brengen haar in beroering, en politieke en maatschappelijke gebeurtenissen maken het er voor haar niet makkelijker op om door deze periode heen te komen. Ze probeert antwoorden te vinden bij de mensen om haar heen, maar iedereen lijkt er een andere versie van de waarheid op na te houden.

Net als Het lelietheater is Wilde rozen gebaseerd op Lulu Wangs eigen jeugd in China. In Wilde rozen plaatst Wang de belevenissen en inzichten van een twaalfjarig meisje naast die van haar familie en vrienden, en biedt ze een caleidoscopisch beeld van een turbulente tijd voor haar geboorteland en haarzelf.

Lulu Wang (Beijing, 1960) woont sinds haar 25ste in Nederland. Ze woont en werkt in Den Haag. Het lelietheater was het boek waarmee ze doorbrak bij het grote publiek; haar meest recente roman is Heldere maan.

woensdag 11 augustus 2010

Buiten en thuis


Rozen buiten


Rozen in huis
Gedroogde rozen

vrijdag 6 augustus 2010

Mooi

 
Een vriendin van mij
had thuis
een prachtig
boeket staan

vrijdag 9 juli 2010


Van ver over onze landsgrenzen zakken bezoekers af naar Sint-Pieters-Leeuw om er meer dan 300.000 rozen te bewonderen. 2010 is een bijzonder gunstig jaar voor de rozenvariëteiten, want de kleurenpracht is nu adembenemend. Daarom tipt ReisReporter deze bloementuin als een ideale uitstap tijdens de maand juli!

Onthaasten in een kasteelpark
Ondanks de gratis toegang is het geen koppenlopen in het Kasteelpark van Coloma. Dat is een geluk want zo krijg je de kans om op je eigen ritme en in alle rust deze vrij onbekende bezienswaardigheid te bewonderen. Bovendien nodigt het hele park uit tot wandelen. Op warme dagen vind je op de groene centrale dreef heel wat koelte. En om de dorst te laven kun je terecht in het 18-eeuwse koetshuis met een, hoe kan het ook anders, erg aantrekkelijk terras.

Groene spitstechnologie zorgt voor prestigieuze bloemen
De rozentuin werd aangelegd in het prachtige park van kasteel Coloma en toont de prestigieuze bloem in al haar diversiteiten. Meer dan 3.000 rozenvariëteiten van over de hele wereld bloeien op ruim 60.000 struiken. En nog groeit deze verscheidenheid jaarlijks aan. Je spot er primitieve roosjes die rechtstreeks voortkomen van de oerrozen, tot de dankzij groene spitstechnologie, veredelde rozen. Het bloemenpark werd sinds 1995 door de afdeling Bos & Groen van de Vlaamse Gemeenschap in verschillende thema’s en fases ontwikkeld.
Rood- witte rozentuin
Geometrische patronen gevormd door taxus- en buxushagen zijn typisch voor de Franse classicistische stijl die dit tuingedeelte in tuinkamers siert. 145 rood-wit variëteiten eren de kleuren van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Ook het wapenschild van de baronie Roose, de vroegere heren van Leeuw, wordt in rozen weergegeven.

Vlaamse rozentuin
Dit bloemenhof met een verscheidenheid van 250 rozen is een eerbetoon aan de Vlaamse rozenveredelaars en in het bijzonder Louis Lens uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hij creëerde door middel van kruisingen van wilde rozen prachtige bloemen en genoot daardoor wereldfaam. Het summum van de bloemenelite is de enorme rozenkoepel.

Internationale rozentuin
Deze tuin is aangelegd in Engelse stijl en wordt door kenners als het meest tot de verbeeldingsprekende gedeelte bestempeld. Hier vind je de ‘crème’ van de rozen die stuk voor stuk werden bekroond op wedstrijden. De mooie bloeiers zijn afkomstig uit alle windrichtingen en van de ‘Nieuwe Wereld’. Dit hebben we te danken aan de kolonisten, die eigen plantgoed van thuis naar hun nieuwe bestemming meenamen. Ter plekke kruisten ze de rozen met inheemse soorten wat leidde tot heel wat unieke, nieuwe rozen.

Rozenmuseum
In een gerestaureerd negentiende-eeuws torentje krijg je het boeiende verhaal van de rozenteelt te horen, aangevuld met een heuse multimediashow. Wat de roos betekent voor de mens leer je op een interactieve manier, namelijk via je zintuigen: zien, ruiken, proeven, voelen en horen.

Japanse tuin
Tot slot is er de Japanse rozencollectie die vanaf dit jaar volledig is. Via een Japanse boogpoort kom je terecht te midden van een verzameling van ruim 150 variëteiten. De tuin is opgevat in strakke lijnen waarmee de Japanse esdoorns contrasteren. Op het einde van de kijkkamer met stamrozen ontdek je drie statige Japanse lariksen.

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er om de twee weken telkens twee weekendarrangementen in Vlaams-Brabant te winnen! Deze zomerwedstrijd loopt over 4 wedstrijden, welke gespreid worden over de periode van 6 juli tot einde augustus 2010.Het antwoord op de hoofdvraag vind je op de website van Toerisme Vlaams-Brabant.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Rozentuin Coloma
Joseph Depauwstraat z/n
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Toegang:
Park: Van 1 oktober tot 31 maart van 8u - 17u en van 1 april tot 30 september van 8u - 20u
Rozentuin: open van 15 mei tot 30 september van 10u - 20u en in oktober van 10u - 19u Gesloten op maandag.
Rozenmuseum: open van 1 juni tot 1 september van 13u30 uur tot 17u. Gesloten op maandag
Taverne de Koetsier
Joseph Depauwstraat 27
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: +32 (0)2/378.25.85 +32 (0)2/378.25.85

Internet: http://users.telenet.be/koetsier/index.htm

Open vanaf 11u
Zon- & feestdagen gesloten om 21u
Maandag gesloten.

zaterdag 3 juli 2010

Internationale Rozenconcours van Den Haag

Donderdag 8 juli 2010 wordt voor de vijftigste keer het internationale Rozenconcours van Den Haag gehouden in het Westbroekpark. Ongeveer veertig rozenrassen dingen mee naar de hoofdprijs: de Gouden Roos van de stad ‘s-Gravenhage. De prijzen van het concours worden door wethouder Sander Dekker (Stadsbeheer) uitgereikt.

Speciaal voor de vijftigste editie kiest de internationale keuringscommissie uit de nog beschikbare Gouden Rozen van eerdere jaren de Platina Roos. Alle Gouden Rozen die nog in de handel zijn, zijn geplant in de Gouden Loper in het Westbroekpark tegenover het restaurant.

Het Internationale Rozenconcours is onderdeel van een serie concoursen die deze maanden in heel Europa plaatsvinden. Een vakjury keurt de rozen in het Westbroekpark een aantal keer per jaar op eigenschappen als kleur, bloei- en groeiwijze. Op de dag van het concours wordt deze vakjury aangevuld met genodigden uit binnen- en buitenland.

Deze internationale jury verricht de laatste keuring. Er wordt gekeurd in verschillende categorieën als: trosrozen, grootbloemige rozen, park-/heesterrozen, patiorozen en klimrozen. In iedere categorie kan een roos worden onderscheiden met goud, zilver of brons. De roos met het hoogste aantal punten wordt bekroond met de ‘Gouden Roos van de stad ’s-Gravenhage’.
Publieksprijs

Ook dit jaar gaat er een prijs naar de favoriete roos van het publiek. Van 25 juni tot 4 juli kan iedereen zijn of haar favoriete roos uitkiezen in het rosarium van het Westbroekpark. Via het stemformulier, dat te verkrijgen is via www.denhaag.nl/groen of bij de ingang van het rosarium, kan er gestemd worden.
Wanneer u stemt op uw favoriete roos kunt u een Vip-arrangement winnen voor 2 personen. Dit arrangement bestaat uit deelname aan het concours op 8 juli. U neemt deel aan de keuringen, het middagprogramma, de prijsuitreiking en het diner.

Op maandag 5 juli en op het concours vindt de traditionele geurkeuring plaats. Om kwekers aan te moedigen extra aandacht te geven bij het kweken van nieuwe rozenrassen aan de geur, wordt de Geurprijs uitgereikt.
Tijdens de jurering van de rozen is het Westbroekpark toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de media. De jurering start om 13.30 uur.

Op zondag 11 juli sluit de gemeente het Rozenconcours af met de Dag van de Roos. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur zijn er diverse activiteiten die allemaal in het teken staan van de roos. De dag heeft het karakter van een Engelse fair en is gratis toegankelijk. Er zijn stands van verschillende groene verenigingen, er is live jazz muziek, een uitgebreide tuin- en kamerplantenruilbeurs en er worden rozen en rozenartikelen verkocht.
Ook worden er demonstraties bloemschikken gegeven en start er om 14.00 uur een rondleiding door het park. De Willemsvaart verzorgt de hele dag boottochtjes vanaf theeschenkerij De Waterkant voor slechts € 2. Natuurlijk mogen op een echte fair thee, koffie, scones en andere lekkernijen niet ontbreken.
Meer informatie over het Internationale Rozenconcours, de Publieksprijs en de Dag van de Roos, kunt u vinden op www.denhaag.nl/groent bericht op:

maandag 28 juni 2010

Naar het tuincentrum/ Visit to the garden centre.Ofcourse I was focusted on roses

naast alle prachtige bloemen
waarbij ik voor dit blog
speciaal de rozen
fotografeerde
kocht ik ook nog eens twee
heel leuke tassen
1 euro per stuk
mooi
en
handzaam.

Also some other blue and pink plants


and
 a watercolor
I made
today

woensdag 23 juni 2010

donderdag 3 juni 2010

Oogenlust viert 30-jarig jubileum met drie bijzondere Rozendagen

VELDHOVEN - Oogenlust in Veldhoven viert deze zomer haar 30-jarig bestaan met drie Rozendagen op 1, 2 en 3 juli. De roos, koningin aller bloemen, vormt het stralende middelpunt van alle activiteiten. A rose is a rose is a rose, aldus dichteres Gertrude Stein. Aan de volmaaktheid van een roos kan zelfs een dichter niets meer toevoegen, vond ze.
Zie: oogenlust
U kunt tijdens de Rozendagen genieten van de allermooiste rozen, in oneindig veel variëteiten, geuren en kleuren. Van bijzondere boeketten, maar ook van prachtige rozenstruiken.

Veel rozen komen uit Equador. Deze rozen hebben, vanwege de ideale omstandigheden daar, een hele dikke knop en dikke stelen. Er is ook een prachtige collectie Engelse rozen van rozenmeester David Austin te bewonderen. Natuurlijk zullen er ook veel Hollandse rozen te zien zijn.

Lezing Marcel van Dijk

Tijdens de Rozendagen neemt Team Oogenlust de bezoeker mee voor een kijkje achter de schermen. U ziet voorbeelden van proefopstellingen zoals Oogenlust die voor een evenement zou kunnen realiseren. Verder zal Marcel van Dijk een lezing geven over de geschiedenis van Oogenlust, gelardeerd met hoogtepunten en mooie anekdotes.

Meubelkunstenaar Haillard en natuurfotograaf Poliza.

Naast de rozenpracht is er nog veel meer moois te bekijken. Een expositie van bijzondere stoelen van Michel Haillard, de beroemde kunstmeubelontwerper met een unieke en exotische luxe barokke stijl (www.michel-haillard.com). Elk meubelstuk is uniek in zijn uitvoering. Deze kunstenaar is op donderdag 1 juli persoonlijk aanwezig om zijn kunstwerken toe te lichten.

Op vrijdag 2 juli komt Michael Poliza, natuurfotograaf, persoonlijk zijn nieuwste boek South Africa signeren. Andere boeken van hem zijn: Africa, Eyes over Africa, Antarctic en South Africa.

Oogenlust ontvangt u in een feestelijke ambiance, met:

- Champagnoises en wijnen uit Afrika, verzorgd door Ad Kuyten uit Eersel

- Culinairia verzorgd door Marco Argante, www.pannacotta.org

- Mousserende wijnen uit Baltische landen die Rasa u laat proeven, http://www.balticdew.eu/

Rozen van David Austin

 Zie:  David Austin
 is één van de bekendste rozenkwekers van deze tijd. Hij begon met zijn kwekerij in Engeland in 1960. Zijn doel was rozen te kweken met de charme en geur van de ‘oude’ rozen soorten, gecombineerd met de groeikracht en de kwaliteit van de moderne soorten. Ook verbeterde hij de vorm van de rozenstruik tot een bossige struik met een gezond en ziektevrij blad.
De rozen van David Austin zijn duidelijk herkenbaar. Grote, helder gekleurde, gevulde kommen met een overdaad aan bloemblaadjes, die vaak nog lichtjes omkrullen. Zijn collectie is inmiddels gegroeid tot ruim 150 variëteiten in de meest prachtige kleurschakeringen met de meest fantastische geuren.

Informatie & openingstijden

Oogenlust viert haar jubileum van donderdag 1 juli t/m zaterdag 3 juli. De winkel is dan open van 09.00 tot 21.00 uur. Oogenlust is gevestigd op De Run 6825 in Veldhoven. Bel voor meer informatie: 040-2532482 040-2532482 of kijk op www.oogenlust.com.

woensdag 2 juni 2010

'Rosa Mystica'


Maria wordt sinds de eerste eeuwen ook wel 'Rosa Mystica' genoemd. Als rond 1400 op feestelijke gelegenheden jonge meisjes een krans van rozen om het hoofd krijgen, wordt dit gebruik overgenomen voor afbeeldingen van Maria; ook zij krijgt een "rozenhoedje". De kralen aan het gebedssnoer worden uiteindelijk symbool van een roos, rozen die aan Maria worden aangeboden. Zo wordt, vooral door promotie van franciscanen en dominicanen, het gebedssnoer een rozenkrans. Er is dus een lange ontwikkeling tot de Rozenkrans zoals we die nu bidden.
Er wordt een verschil gemaakt tussen een Rozenhoedje en een Rozenkrans. In het Rozenhoedje wordt door 50 kralen een krans om haar hoofd gebeden en met de Rozenkrans bidden we een guirlande van 150 'rozen'.

pink quartz Rosary

Over mij

Mijn foto

Mijn naam is Geri Meftah. Ik ben aquarellist.
Ik schilder op 300 mg papier. Ik schilder meestal op formaat 1.00 meter bij 70 cm. Maar andere formaten kunnen natuurlijk ook.

Mijn kaarten schilder ik op crèmekleurig papier en kunt u kopen met bijbehorende enveloppe. Info: Mefta001@gmail.com

I am a watercolour artist. I am working on 300 mg paper. Seize of my paintings 1 meter- 70 cm. But of course I can use different seizes. My cards I sell with an envelope. Info: Mefta001@gmail.com